آنالیزور تمام اتوماتیک بیوشیمی و هورمون شناسی مدل Cobas 6000

,
جدیدترین نسل آنالایزرهای بیوشیمی و هورمون شناسی و ایمونو اسی  کمپانی Roche در ایران می باشد که آزمایشگاه پاتوبیولوژی و تشخیص مولکولی  برسا،  بعنوان یکی از معدود آزمایشگاههای خصوصی مجهز به این دستگاه، شناخته می شود. این دستگاه توسط FDA مورد …

آنالیزور تمام اتوماتیک ادرار در آزمایشگاه برسا

در آزمایشگاه برسا از آنالیزور تمام اتوماتیک ادرار مدل Cobas 6500  کمپانی Roche جهت آنالیز ادرار استفاده میشود. Cobas 6500 جدیدترین نسل آنالایزرهای تست آنالیز ادرار کمپانی Roche در ایران می باشد که آزمایشگاه پاتوبیولوژی و تشخیص مولکولی برسا بعنوان…